Antik Çağ Savaşları
Antik Çağ Savaşları

Antik Çağ Savaşları

Antik çağ savaşları, kayıtlı tarihin başlangıcından antik dönemin sonuna kadar yürütülen savaşlardır. Avrupa ve Orta Doğu’da, antik çağın sonu genellikle MS. 476’da Roma’nın çöküşü: Doğu Roma İmparatorluğu‘nun Güneybatı Asya ve Kuzey Afrika sınırlarındaki savaşları ve 7.yüzyılda Müslüman fetihlerinin başlangıcı ile eşleştirilir. Çin’de, 5.yüzyılda kuzeyden gelen, sürekli artan tehdide karşı koymak için ihtiyaç duyulan atlı savaşçıların artan rolünün sona ermesi. MS 618’de Tang hanedanlığı’nın başlangıcı olarak da görülebilir. Hindistan’da, antik dönem Gupta İmparatorluğu’nun (6.yüzyıl) çöküşü ve 8. yüzyıldan itibaren Müslüman fetihlerin başlamasıyla sona erer. Japonya’da, antik dönemin 12-13.yüzyılda Kamakura döneminde feodalizmin yükselişi ile sona erdiği kabul edilir.

Tarih öncesi ve antik çağ savaşları arasındaki fark, teknoloji odaklı olmaktan çok organizasyon odaklı olmasıdır. İlk şehrin devletlerinin gelişimi ve ardından büyük devletler ve imparatorlukların gelişimi, savaşların önemli değişikliklere uğramasına izin vermiştir.

Mezopotamya‘dan başlayarak, devletler tarımdan elde ettikleri ürün fazlaydı. Bu, tam zamanlı yönetici seçkinlerin ve askeri komutanların ortaya çıkmasına izin verdi. Askeri kuvvetlerin büyük bir kısmı hala çiftçi olsa da, toplum her yılın bir bölümünde arazide çalışmak yerine onların kampanya yürütmesini destekledi. Böylece, ilk defa organize ordular gelişti. Bu yeni ordular, eyaletlerin büyümesine ve giderek daha merkezi hale gelmesine yardımcı oldu. Erken dönemdeki antik ordular, tarih öncesi zamanlarda geliştirilen silahların aynısı olan yay ve mızrak kullanmaya devam etti.  

Büyük Konstantin Heykeli - Doğu Roma İmparatorluğunun Kurucusu
Büyük Konstantin Heykeli – Doğu Roma İmparatorluğunun Kurucusu

İlk Çağ Savaşları

Kenya Turkana’daki Nataruk bölgesinde bulunan bulgular, antik dönemde gruplar arası çatışma ve antik çağ savaşları olduğunun kanıtı olarak yorumlandı: Ancak bu yoruma itiraz edildi. Mısır ve Çin’deki ilk ordular, yay ve mızraklarla donanmış toplu piyadelere benzer bir model izlediler. Bu dönemde piyade, deve eyeri ve üzengi henüz icat edilmediği için baskın bir savaş biçimiydi. Antik çağ piyadeleri öncü piyadelerin düşman hattının delinmesine neden olurlardı veya kendi hatlarını tutmak için hücum ederlerdi. O çağlarda, piyade güçleri en uygun şekilde birleştirilir ve düşman ikilem içinde bırakılırdı. Düşman güçleri gruplandırılır ve onları menzilli silahlara karşı savunmasız bırakılırdı. Bu denge, savaş arabalarının, süvarilerin ve topçuların sahada aktif bir rol oynamasına izin verdiği için sonunda değişirdi.

Antik çağ savaşları ve Ortaçağ Savaşları arasında net bir çizgi çizilemez. Ortaçağ savaşlarının karakteristik özellikleri, özellikle ağır süvari ve Trebuchet gibi kuşatma motorları ilk geç antik çağ döneminde kullanıldı. Antik çağdaki ana bölünme, süvarilerin devreye girmesiyle Demir Çağı’nın başlangıcında olmuştur. Şöyle ki, deniz savaşlarının ve demir metalürjisine dayalı sanayinin gelişmesi metal silahların ve dolayısıyla büyük orduları ayakta tutan teçhizatın seri üretimine izin vermiştir. Bu yeniliklerden kazanç sağlayan ilk askeri güç, tüm bereketli Hilal boyunca yayılan şimdiye kadar görülmemiş bir merkezi kontrol boyutuna ulaşan Yeni Asur İmparatorluğu idi.

Medeniyetlere Göre Antik Çağ Savaşları

Medeniyetlere göre, antik çağ savaşları Antik Yakın Doğu başlığında, Hindistan, Çin, Antik Yunan, Helenistik Dönem, Demir Çağı’dır. Avrupa başlığında ise Roma İmparatorluğu, Balkanlar, Kelt, Cermen başlıkları altında Uzakdoğu başlığı altında ise Japonya savaşları incelenebilir.


Antik Yakın Doğu Döneminde Antik Çağ Savaşları

Antik Yakın Doğu dönemindeki öncelikle Mısır’daki savaşlardan söz edeceğiz.

Mısır:

Eski Mısır, tarihi boyunca tek bir hükümet altında birleştirildi. Ülke için temel askeri kaygı, düşmanları dışarıda tutmaktı. Mısır’ın çevresindeki kurak ovalar ve çöller zaman zaman verimli Nil Nehri Vadisi’ne baskın yapmaya veya yerleşmeye çalışan göçebe kabileler tarafından istila edildi. Mısırlılar, Nil Deltası’nın doğu ve batısındaki sınırlar boyunca, Doğu Çölü’nde ve güneyde Nubia’da kaleler ve karakollar inşa ettiler. Küçük garnizonlar küçük saldırıları önleyebilirdi, ancak büyük bir düşman kuvveti tespit edildiğinde ana orduya mesaj gönderilirdi. Mısır şehirlerinin çoğu şehir surlarından ve diğer savunmalardan yoksundu.

Antik çağ döneminde, ilk Mısır askerleri bakır uçlu bir mızrak ve deri postlarla kaplı büyük bir tahta kalkandan oluşan basit bir silah taşıyorlardı. Arkaik dönemde, de bir taş topuz taşındı ancak daha sonra bu silah muhtemelen sadece tören amaçlı kullanıldı ve yerini bronz savaş baltası aldı. Mızrakçılar, çakmaktaşı veya bakırdan yapılmış ok uçları ve bileşik bir yay ve oklar taşıyan okçular tarafından destekleniyordu. MÖ. 3 ve 2. Binyılın başında hiçbir zırh kullanılmamıştır. Hanedanlar genişledikçe ve büyüdükçe Mısır İmparatorluğu yeni topraklar kazanmak ve yeni halkı kontrol etmek zorunda kalıyordu. Hanedanların  farklı olmasının yollarından biri sonraki hanedanlarda düşmana karşı kullanılan yeni teknolojilerdi. Buna bir örnek, Kadeş Savaşı’nda Hititlilerle karşı karşıya gelen II.Ramses’in ordularıdır.

En ünlü antik çağ savaşları arasında yer alan Kadeş Savaşı’nda her iki ordunun da piyadelerini destekleyen süvari birimleri ve hareketlerle ilgili güncellemeleri almak için keşif görevlileri vardı. Bu ilerlemeler, bir alanı kontrol etmek için kafa kafaya saldıran ve her iki tarafta da kayıplarla karşılaşan iki gruptan farklıdır. MÖ. 1600 civarında Mısırlılar, o sırada Aşağı Mısır’ı yöneten Hiksos halkıyla savaşıp mağlup ettiğinde silah teknolojisi ve savaşındaki büyük ilerleme  başladı. Bu dönemde at ve savaş arabası Mısır’a getirildi. Diğer yeni teknolojiler arasında orak kılıcı, vücut zırhı ve geliştirilmiş bronz döküm yer aldı. Yeni Mısır Krallığı’nda Mısır ordusu toplama birliklerden profesyonel askerlerden oluşan sağlam bir organizasyona dönüştü. Nubia gibi yabancı toprakların fethi, kalıcı bir kuvvetin yurtdışına yerleştirmesini gerektirdi.

Mısır Antik Ordusu
Mısır Antik Ordusu

Mısırlıların Kullandığı Taktik

Antik çağ savaşları boyunca Mısırlılar çoğunlukla, çok daha zayıf bir düşmanı, kasaba kasaba, boyun eğene kadar yavaşça yenmeye alışmışlardı. Tercih edilen taktik, daha zayıf bir şehri veya krallığı teker teker bastırmak ve tam hakimiyet elde edilene kadar her fraksiyonun teslim olmasına yol açmaktı. Mitanni, Hititler ve daha sonra Asurlular ve Babilliler gibi diğer güçlü Yakın Doğu krallıklarıyla karşılaşma, Mısırlıların evlerinden uzakta savaşmalarını  gerekli kıldı. Bir sonraki ilerleme atlı birliklerin ve demirden yapılmış silahların kullanıldığı geç dönemde (MÖ 712 –  332) geldi. Büyük İskender’in fethinden sonra, Mısır ağır bir şekilde Helenleşti ve ana askeri güç piyade falanksı oldu. Eski Mısırlılar silah teknolojisinde fazla yenilikçi değildi ve silah teknolojisindeki  yeniliklerin çoğu Batı Asya ve Yunan dünyasından geldi.

Bu askerlere, ailelerinin geçimini sağlamak üzere bir arsa verildi. Askerler hizmetlerini yerine getirdikten sonra, gazilerin emekliliklerinden sonra bu sitelerde yaşamalarına izin verildi. Generaller sarayda oldukça etkili olabilirdi ancak diğer feodal devletlerin aksine Mısır Ordusu tamamen kral tarafından kontrol ediliyordu. Önce Nubialılar, daha sonra Libyalılar ve Sherdens gibi yabancı paralı askerler de işe alındılar. Pers döneminde Yunanlı paralı askerler asi firavunların ordularında hizmete girdiler. Elephantine’deki Yahudi paralı askerler, MÖ.5 yüzyılda Mısır’ın Pers efendilerine hizmet ettiler. Bir başka ihtimale göre MÖ. 6. Yüzyılda Mısır firavunlarına da hizmet etmiş olabilirler.

O dönemin kraliyet propagandasından anlaşıldığı kadarıyla, kral veya veliaht prens, Mısır birliklerine karşı şahsen savaşa girdi. Ordu onbinlerce askerden oluşabiliyordu, bu nedenle bir subay tarafından yönetilen 250 kişiden oluşan daha küçük taburlar komuta anahtarı olabilir. Mısırlıların kullandığı taktikler, okçular ve ardından piyade veya savaş arabasıyla yapılan yoğun bir atış içeriyordu ancak düşmanlar büyük Mısır kuvvetlerini pusularla ve Mısır savaş kayıtlarının belirttiği gibi yolu kapatarak şaşırtmaya çalışmış olabilirler. 

Nil Vadisi’nin içinde yer alan gemiler ve mavnalar önemli askeri unsurlardı. Askerlere malzeme sağlamak için gemiler hayati önem taşıyordu. Nil nehrinde geçitler yoktu, bu nedenle nehir geçişleri için mavnaların kullanılması gerekiyordu.


İran’da Antik Çağ Savaşları

Persliler antik çağda oldukça kuvvetli bir devletti. Antik dönemde birçok savaş yaptı. Antik Pers, ilk olarak Büyük Cyrus döneminde büyük bir askeri güç olarak ortaya çıktı. Yaptıkları antik çağ savaşları sırasında savaş taktikleri süvarilerin öldürücü darbeyi indirirken düşman kuvvetini sıkıştırmak için hafif zırhlı toplu piyadelere dayanıyordu. Savaşlarda çok sayıda süvari kullanılıyordu ancak ağır zırhlı olup olmadığı bilinmiyor. Pek çok Yunan kaynağı Perslerin zırh giymediğini iddia ediyor ancak Herodot’tan atsız bir süvari subayının kırmızı cüppesinin altına altın bir cuirass giydiğini iddia eden bir örnek bulunuyor.

Savaş arabaları ilk günlerde kullanılıyordu ancak Pers İmparatorluğu’nun sonraki zamanlarında atlıların kullanılması bırakıldı. Pers İmparatorluğu zirvedeyken Kuzey Afrika’dan ve Hindistan’dan getirdikleri savaş filleri bile vardı. Pers ordusunun seçkinleri, bir mızrak, kılıç ve yay ile donanmış 10.000 güçlü profesyonel askerden oluşan ünlü Pers Ölümsüzleriydi. Okçular ayrıca Pers ordusunun önemli bir bileşenini oluştururdu. Pers taktikleri öncelikle okçular, piyade ve süvari içeren dört aşamadan oluşuyordu. Uzun yaylara sahip olan okçular, savaştan önce düşman sayılarını azaltmaya çalışarak savaştan önce ok atarlardı. Süvari daha sonra düşmana koşmaya ve generaller ve askerler arasındaki iletişimi kesmeye çalışırdı. Piyade daha sonra kafası karışmış askerlere saldırmaya devam ederdi.

Persler (İran) - Asırlar Boyu Yunan Devletleri ile Savaştılar
Persler (İran) – Asırlar Boyu Yunan Devletleri ile Savaştılar

Hindistan

Vedik dönemde (MÖ. 1500 – 500) Vedalar ve diğer ilgili metinler antik çağ savaşları ile ilgili çeşitli göndermeler içerir. Hindistan’ın iki büyük antik destanı olan Ramayana ve Mahabharata (M. Ö. 1000-500) çatışmalara odaklanır ve askeri oluşumlara, savaş teorilerine ve ezoterik silahlara atıfta bulunur. Valmiki’den Ramayana, Ayodhya’nın ordusunu saldırgan olmaktan çok  savunmacı  olarak tanımlıyor. Kentin  güçlü bir şekilde güçlendirildiği ve derin bir hendekle çevrili olduğunu söylüyor. Ramayana, Ayodhya’yı şu sözlerle anlatıyor:”Şehir, savaşta yenilmez savaşçılarla dolu, korkusuz ve silah kullanımında Çinli, dağ mağaralarını koruyan aslanları andırıyor”. Mahabharata, Chakravyuha da dahil olmak üzere çeşitli askeri teknikleri açıklar.

Dünyanın  ilk kaydedilen savaş filleri  askeri uygulaması  Mahabharatha’da olduğu söylenir. Pers İmparatorluğu Hindistan’dan çeşitli savaşlarda kullanmak üzere savaş filleri getirdi. Pers Kralı III. Darius, Gaugamela Savaşı’nda yaklaşık 50 Hint fili ile Büyük İskender’e karşı savaştı. Pencap’ta 200 savaş filinden oluşan daha küçük ordusu, 2.000 süvari ve 20.000 piyade ile hüküm süren Hint kralı Porus, Hydaspes Nehri Muharebesi’nde, Büyük İskender’in 4.000 süvari ve 50.000 piyade ordusuna karşı büyük zorluklar yaşadı. Sonunda Porus yenildi. Bu sırada, Hindistan’ın kuzey ve doğusundaki Nanda İmparatorluğu’nun 6000 savaş fili, 80.000 süvari, 200.000 piyade ve 8.000 silahlı savaş arabası ordusu vardı.

Chanakya (M. Ö. 350-275) Takshashila Üniversitesi’nde Siyaset Bilimi profesörü ve daha sonra Maurya İmparatorluğu’nun kurucusu İmparator Chandragupta Maurya’nın Başbakanıydı. Chanakya, savaşla ilgili çeşitli teknikler ve stratejiler de dahil olmak üzere, eski Hint savaşıyla ilgili çeşitli konuları ayrıntılı olarak ele alan Arthashastra’yı yazdı. Bunlar casusluk ve suikastların en eski kullanımlarını içeriyordu. Bu teknikler ve stratejiler, Chanakya’nın öğrencisi olan Chandragupta Maurya ve daha sonra Ashoka (M. Ö.304-232) tarafından kullanılmıştır. Böylece antik çağ savaşları sırasında kullanılan taktikler arasına casusluk ve suikastlar da katıldı.

Hintli Komutan Chandragupta’nın  Başarılı Savaş Taktikleri

Antik çağ savaşları sırasında her komutanın kendisine göre bazı stratejileri vardı. Chandragupta Maurya, Magadha İmparatorluğu’nu fethetti ve Arap Denizi’nden Bengal Körfezi’ne uzanan Maurya İmparatorluğu’nu kurarak tüm Kuzey Hindistan’a genişledi. M. Ö. 305’te Chandragupta, Seleukos İmparatorluğu’nu yöneten ve Büyük İskender tarafından fethedilen toprakların çoğunu kontrol eden Seleukos I Nicator’u yendi. Seleukos sonunda Güney Afganistan da dahil olmak üzere Güney Asya’daki topraklarını Chandragupta karşısında kaybetti. Seleucus, İndus’un batısındaki bölgeyi  500 savaş fili ile değiştirdi ve kızını Chandragupta’ya kızı ile evlenmesini teklif etti. Bu evlilik ittifakında, düşmanlık dostluğa dönüştü ve Seleucus, bir büyükelçi olan Megasthenes’i Pataliputra’daki Mauryan Sarayı’na gönderdi.

Bu anlaşmanın sonucunda, Maurya İmparatorluğu Helenistik dünya tarafından büyük bir güç olarak kabul edildi ve Mısır ve Suriye kralları kendi büyükelçilerini Maurya Sarayı’na  gönderdi. Megasthenes’e göre, Chandragupta Maurya, antik çağda bilinen en büyük ordu olan 30.000 süvari, 9000 savaş fili ve 600.000 piyadeden oluşan bir ordu kurdu. Ashoka, Maurya İmparatorluğu’nu, Afganistan’ın pek çok bölgesine  ve İran’ın bazı bölgeleri ile birlikte neredeyse tüm Güney Asya’ya kadar  genişletmeye devam etti. Ashoka sonunda Budizm’e geçtikten sonra savaştan vazgeçti.

Hintli Komutan Chandragupta
Hintli Komutan Chandragupta

Uzakdoğu’da Antik Çağ Savaşları ve Çin

Shang Hanedanlığı döneminde Antik Çin, savaş arabası ordularına dayanan bir Tunç Çağı toplumuydu. Anyang’daki Shang bölgelerinin arkeolojik bir çalışması, savaş arabalarının ve bronz silahların geniş örneklerini ortaya çıkardı. Bu buluntular, Çinlilerin antik çağ savaşları sırasında savaş arabaları kullandığını gösteriyor.

Dikkatinizi Çekebilir;  1217 Magna Carta Sözleşmesi Nedir?

Shang’ın Zhou’lar  tarafından devrilmesi, askeri olarak bir aristokrat savaş arabası savaşçılarının sınıfına dayanan feodal bir sosyal düzenin yaratıldığını tanık oldu.

İlkbahar ve sonbahar döneminde savaş arttı. Zuo Zhuan, dönem boyunca  feodal beyler arasındaki savaşları ve çatışmaları anlatır.  Savaş, daha şiddetli ve kararlı hale geldikçe bile stilize ve törensel olmaya devam etti. Askeri hegemon kavramı ve onun ” güç biçimi ” Çin toplumuna hakim olmaya başladı. Sun Tzu, günümüzün modern orduları için hala geçerli olan “Savaş Sanatı” adlı bir kitap yazdı.

Ordunun içinde bulunan birlikler, Çin tarihinde farklı savaşan devletlerin birleşmesinde başarılı olan ilk İmparator olan Qin Shi Huang’ın Terracotta Ordusu’ndan açıkça görülebilir. Şok birlikleri olarak hareket eden hafif piyade orduya liderlik eder ve ardından ordunun ana gövdesi olarak ağır piyade gelir.  Ağır piyadelerin arkasında süvari ve savaş arabalarının geniş kullanımı, Qin ordusuna diğer savaşan devletlere karşı savaşlarda bir avantaj sağladı.

Savaş, savaşan Devletler döneminde, savaş arabası savaş sisteminin sona ermesi ve kitlesel piyade ordularının kabul edilmesiyle birlikte büyük sosyal ve politik değişimin eşlik ettiği daha yoğun, acımasız ve çok daha kararlı hale geldi. Süvari, cüppeli Çinli erkekler için yarattığı kültürel zorluğa rağmen kuzey sınırında da öğrenildi. Çin nehir vadisi medeniyetleri, süvari birimleri ve askerleri için göçebe “Pantolon”u benimsedi.


Eski Yunan Medeniyetinde Antik Çağ Savaşları

Antik çağ savaşları eski Yunan medeniyetlerinde de yapılıyordu. Genel olarak, klasik Yunan antik çağındaki hoplit panopilinin özelliklerinin çoğu, Miken Yunanlıları tarafından geç Tunç Çağı’nda (MÖ. 1600 -1100)  zaten biliniyordu. Miken Yunan toplumu askeri altyapının geliştirilmesine yatırım yaparken, askeri üretim ve lojistik doğrudan saray merkezlerinden denetleniyordu. Yunan Savaşlarında neredeyse tüm savaşları piyadeler yaptı. Yunanlılar Selanikliler dışında önemli bir süvari geleneğine sahip değildi. Hoplitler, yani  yunan piyadeleri, uzun bir mızrak ve büyük bir kalkanla savaştılar,( hoplon olarak da  adlandırılır.) Hafif piyade (psiloi) peltastları, avcı olarak görev yaptı.

Sparta hariç Yunan şehirlerinin çoğunun iyi tahkim edilmiş olmasına ve Yunan kuşatma teknolojisinin bu tahkimatları zorla ihlal etme görevi olmamasına rağmen, eski Yunan medeniyetlerinde yapılan antik çağ savaşları çoğu kara muharebesi düz açık zeminde yapılan eğimli savaşlardı.  Bunun nedeni, Yunan askerlerinin çiftliklerine dönmeden önce sunabilecekleri sınırlı hizmet dönemiydi; bu nedenle, mevcut sorunları çözmek için kesin bir savaşa ihtiyaç vardı. Bir şehrin savunucularını ortaya çıkarmak için, arazileri, eğer teslim olmazlarsa veya savaşı kabul etmezlerse, savunucuları kışın açlıktan ölmekle tehdit ederek, yıkımla tehdit edilirdi. Bu savaş modeli, Peloponnesian Savaşı sırasında, Atina’nın deniz Komutanlığı, kentin, Sparta ve müttefikleri tarafından Kırım’dan şehre tahıl göndererek  Atina mahsullerinin yok edilmesini görmezden gelmesine izin verdiğinde ortadan yok oldu.

Bu, her iki tarafın da bir anlaşmaya varmadan birkaç yıl boyunca tekrarlanan baskınlara girmeye zorlandığı bir savaş tarzına yol açtı. Aynı zamanda deniz savaşını savaşın hayati bir parçası haline getirdi. Yunan deniz savaşları, düşmana çarpma ve iniş eylemleriyle çarpışan uzun ve hızlı kürek gemileri olan triremler arasında yapıldı.

Eski Yunan Medeniyetlerinde Antik Çağ Savaşları
Eski Yunan Medeniyetlerinde Antik Çağ Savaşları

Helenistik Dönemdeki Antik Çağ Savaşları

Antik çağ savaşları Helenistik dönem sırasında pek çok devlet arasında yapıldı. Antik dönemde özellikle Makedonyalı II. Philip ve Büyük İskender zamanında, Makedonlar dünyada bilinen en eksiksiz ve iyi koordine edilmiş askeri güç olarak kabul ediliyordu. Makedonlar en çok Büyük İskender’in başarılarıyla bilinmelerine rağmen İskender’in fetihlerinde kullandığı savaş stratejisini babası II. Philip tasarladı. Bundan  önce ve yüzyıllar boyunca askeri cesareti, sarissa falanksının teklif ettiği yere yakın değildi. Ancak, Makedon orduları II. Philip tarafından yapılan iyileştirmelerden önce, Yunanlıların geleneksel tarzında savaştılar. Philip , falankstaki Makedon askerlerine sarissa adı verilen  4-6 metre uzunluğunda bir mızrak olan  verdi . 

Sarissa, falanksın arka safları tarafından dik tutulduğunda (genellikle sekiz kademe vardı), falanksın arkasındaki manevraları düşmanın görüşünden gizlemeye yardımcı oluyordu. Falanksın ön saflarında yatay tutulduğunda, düşmanlar uzaklardan geçebilirdi. Hoplit tipi birlikler terk edilmedi ama artık ordunun çekirdeği değillerdi. Antik çağ savaşları içinde  MÖ 358’de yeniden düzenlediği Makedon falanksıyla savaşta İliryalılarla karşılaştı ve onları tamamen mağlup etti. İliryalılar panik içinde kaçtılar ve 9.000 kişilik ordularının çoğu öldü. Makedon ordusu İlirya’yı işgal etti ve Güney İlirya kabilelerini fethetti. İliryalıların yenilgisinden sonra , Makedonya’nın politikası giderek daha agresif hale geldi. Paeonia , zaten Philip’in yönetimi altında olan Makedonya’ya zorla entegre edildi . M.Ö. 357’de Philip, Atina ile anlaşmayı bozdu ve tutmadığı bir söz olan müstahkem Pydna kasabası karşılığında Atinalılara teslim olma sözü veren Amphipolis’e saldırdı . Şehir , yoğun bir kuşatma sonrasında Makedonya’nın eline geçti . 

Sonra yakınlardaki Pangaeus Dağı’nın altın madenlerini ele geçirdi. Bu onun gelecekteki savaşlarını finanse etmesini sağlayacaktı. 356’da Makedon ordusu doğuya doğru ilerledi ve Trakyalıların elinde olan ve Philip’in adını Philippi olarak değiştiren Crenides kasabasını (modern Drama’nın yakınında) ele geçirdi. Trakya ile Makedonya’nın doğu sınırı artık Nestus Nehri’nde güvence altına alınmıştı. Philip daha sonra güneydeki  düşmanlarına karşı yürüdü. Teselya’da düşmanlarını yendi. 352’ye gelindiğinde bu bölgenin kontrolünü sağlam bir şekilde ele aldı. Makedon ordusu, Yunanistan’ı ikiye bölen Thermopylae geçidine kadar ilerledi, ancak Atinalılar, Spartalılar ve Achaeanslardan oluşan  ortak bir kuvvet tarafından güçlü bir şekilde korunduğu için almaya teşebbüs etmedi.

Büyük İskender
Büyük İskender

Demir Çağı Avrupa ve Antik Çağ Savaşları

Demir Çağı’nda Avrupa kıtasında da antik çağ savaşları yapıldı. Bu savaşları Roma İmparatorluğu, Balkanlar, Keltler, Cermenler başlıkları altında inceleyebiliriz. Sayılan 4 uygarlık birbirinden önemli savaşlar yaptılar.

Roma İmparatorluğu

Roma ordusu dünyanın ilk profesyonel ordusuydu. Kökenleri, Roma için zorunlu görev yapan vatandaşların görev yaptığı Cumhuriyet Vatandaş Ordusu’na dayanıyordu.  MÖ. 100 yılında Marius’un reformları orduyu hala büyük ölçüde vatandaşlar tarafından doldurulan ancak terhis edilmeden önce 20 yıl boyunca kesintisiz hizmet veren profesyonel bir yapıya dönüştürdü. Ayrıca, lejyonlarda görev yapan Romalı olmayan yardımcı birliklerden ve hafif çatışma birlikleri ve ağır süvari gibi geleneksel Roma ordusunun etkili bir şekilde dolduramayacağı rolleri doldurdukları için de dikkat çekiyorlardı. İmparatorluğun ilerleyen dönemlerinde bu yardımcı birlikler, yabancı paralı askerlerle birlikte Roma ordusunun çekirdeği haline geldi.

İmparatorluğun son dönemlerinde, Vizigotlar gibi kabilelere paralı asker olarak hizmet etmeleri için rüşvet verildi. Roma donanması geleneksel olarak daha az önemli görülüyordu, ancak MÖ 1. yüzyılda Büyük Pompey tarafından Akdeniz’deki korsanların büyük tasfiyesi sırasında da malzeme ve birliklerin taşınması için hayati önem taşımaya devam etti. Roma İmparatorluğu’nda antik çağ savaşlarının çoğu, özellikle İmparatorluk zirvesindeyken ve Akdeniz çevresindeki tüm topraklar Roma tarafından kontrol edildiğinde karada meydana geldi. Ancak dikkate değer istisnalar vardı. MÖ 3. yüzyılda Roma ile Kartaca arasında önemli bir savaş olan Birinci Pön Savaşı büyük ölçüde bir deniz çatışmasıydı ve Actium Deniz Savaşı, Augustus altında Roma imparatorluğunu kurdu.

Roma İmparatorluğu
Roma İmparatorluğu
Balkanlar

Son derece şiddetli antik çağ savaşları Balkanlarda da görülüyordu. Mesela, İlirya kralı Bardyllis, MÖ 4. Yüzyılda Güney İlirya’nın bir bölümünü müthiş bir yerel güce dönüştürdü. Dardanyalıların kralı olmayı başardı ve Dardanya Krallığı yönetimi altındaki diğer kabileleri de yönetimine dahil etti. Ancak gücü, şiddetli çekişmeler ve kıskançlık nedeniyle zayıfladı. Ordu, çeşitli silahlara sahip peltastlardan oluşuyordu. Trakyalılar cirit ve hilal veya yuvarlak Hasır kalkanlar kullanarak peltastlar olarak savaştılar. Füze silahları tercih edildi, ancak yakın dövüş silahları Trakyalılar tarafından da taşındı. Bu yakın dövüş silahları korkunç Rhomphaia & Falx’tan mızraklara ve kılıçlara kadar çeşitlilik gösteriyordu. Trakyalılar zırh ve baldırlardan uzak durdu ve mümkün olduğunca hafif silahlarla savaştı, hareketliliği diğer tüm özelliklerin üzerinde tuttu. Ayrıca, Trakyalılar mükemmel atlılara sahipti.

Modern Romanya ve Moldova’da bulunan Daçya kabileleri, büyük Trakya halk ailesinin bir parçasıydı. Kabilelerin tek bir kral altında birleştiği dönemlerde son derece askerileştirilmiş bir toplum kurdular. Aşağı Tuna Roma illeri için büyük bir tehdit oluşturuyordu. Dacia fethedildi ve uzun ve sert bir savaştan sonra 106 yılında bir Roma eyaletine dönüştürüldü.

Keltler

Kabile savaşı Kelt toplumlarının düzenli bir özelliği gibi görünür. En şiddetli antik çağ savaşları kabile savaşlarından oluşur. Epik literatür bunu organize toprak fetihlerinden ziyade baskınlara ve avlanmaya odaklanan bir spor olarak tasvir ederken, tarihi kayıtlar bunu daha çok kabilelerin siyasi kontrolü uygulamak, rakiplerini taciz etmek, ekonomik avantaj için ve bazı durumlarda toprakları fethetmek için savaşı kullanmaları olarak görür. Keltler, Strabo, Livy, Pausanias ve Florus gibi klasik yazarlar tarafından “vahşi hayvanlar” gibi savaşan ordular olarak tanımlandı. Dionysius, “vahşi hayvanların ve çılgınlığın büyük ölçüde olduğu savaş tarzlarının, askeri bilimde oldukça eksik olan düzensiz bir prosedür olduğunu” belirtti.

Keltler tarihi kayıtlara göre bir anda kılıçlarını havaya kaldırıp yaban domuzu gibi vururlardı. Vücutlarının tüm ağırlığını bir kereste yığını gibi bir darbeyle atarlar ve yine, sanki düşmanlarının tüm vücutlarını, koruyucu zırhı  ve her şeyi parçalamak niyetindeymiş gibi çapraz vuruşlar yaparlardı. Bu tür tanımlamalar çağdaş tarihçiler tarafından sorgulanmıştır. Sezar, Galyalıları savaşta falankslar ve testudlar oluşturarak kılıçların aksine mızrakları ana silahları kullanan savaşçılar olarak tanımlar.

Antik Keltler
Antik Keltler
Cermenler

Ren nehrinin doğusu ve Tuna nehrinin batısındaki Germanya’da bulunan Germen kabilelerinin tarihi kayıtları antik dönemin oldukça geç dönemlerine kadar başlamadığı için sadece MÖ. 100 sonrasından sonraki dönemde yapılan antik çağ savaşları incelenebilir. Almanların savaş şeklinin Roma ve Yunanistan tarafından yapılan meydan savaşlarından oldukça farklıdır. Almanlar meydan savaşları yerine baskınlara odaklanmıştır. Cermenlerin amacı genellikle toprak kazanmak değil, kaynakları ele geçirmek ve prestij sağlamaktı. Bu baskınlar, genellikle aile veya köy hatları boyunca kurulan düzensiz birlikler tarafından gerçekleştirilmiştir.

Olağandışı kişisel çekiciliğe sahip liderler, uzun süreler boyunca daha fazla asker toplayabilirdi ancak erkekleri toplamak ve eğitmek için sistematik bir yöntem yoktu. Bu nedenle karizmatik bir liderin ölümü bir ordunun yok olması anlamına gelebilirdi. Ayrıca, ordular yerinden edilmiş insanlar, büyük asker grupları, yaşlılar ve kadınlardan oluştukları için çoğu zaman savaşmayanların %50 sini oluşturuyordu. Cermenler antik çağ savaşları sırasında Romalılar tarafından sık sık yenilgiye uğrasalar da Germen kabileleri Roma kayıtlarında şiddetli savaşçılar olarak hatırlanıyordu ve asıl düşüşleri tek bir komuta altında tek bir savaş gücünde başarılı bir şekilde birleşememeleriydi.

Cermenler - Antik Çağ
Cermenler – Antik Çağ
Japonya

Antik çağ savaşları boyunca atlar ve yaylar Japonya’da çok önemliydi ve erken dönem reislerinin mezarlarında bulunan heykel ve eserlerde gösterildiği gibi çok erken dönemlerden beri savaşlarda kullanıldı. Samuray sonunda atı kullanma konusunda çok yetenekli hale geldi. Şu anda ana silahları yay ve ok olduğu için, ilk samuray istismarlarından Japon savaş masallarında “At ve Yay Yolu” olarak bahsediliyordu. At ve yay birleşimi, erken samuraylar için bir savaş alanı avantajıydı. Bir savaşçının sağ tarafına, sivri uçlu uçları olan tahtadan yapılmış bir demet ok takılmıştı, böylece dörtnala ortasında bir oku hızla vurup bırakabilecekti. Yay kadar önemli olmasalar da, çeşitli büyüklük ve türlerdeki kılıçlar da ilk samurayların cephaneliğinin bir parçasıydı.

  Çoğunlukla yakın mesafe çatışmaları içindi. Birçok farklı türden mızrak da kullanıldı. Bunlardan biri, naginata , birkaç fit uzunluğundaki bir direğin ucuna sabitlenmiş kavisli bir bıçaktı . Bu, ‘kadın mızrağı’ olarak biliniyordu çünkü samuray kızlarına onu erken yaşlardan itibaren kullanmaları öğretilmişti. Uzun saplı bir bahçe tırmığını andıran kumade adı verilen bir cihaz, düşman atlılarının kıyafetlerini veya başlığını yakalamak ve onları yerinden çıkarmak için kullanılıyordu. Sıradan samuray okçularının renkli kordonlarla birbirine bağlanmış lamel parçalarından yapılmış zırhları vardı. Hafif zırh, at ve binici için daha fazla hareket özgürlüğü, daha hızlı hız ve daha az yorgunluk sağladı.

Erken Yamato dönemi , Baekje Krallığı’nın geri kalan güçleriyle birlikte Japonya sonunda geri çekilinceye kadar Kore Yarımadası’nda sürekli bir angajman görmüştü . İmparatorun halefiyetinin önem kazanmasıyla bu dönemlerde birkaç savaş meydana geldi . By Nara döneminde Yamato Klan tamamen Honshü kontrolü altına girdi. Heian dönemi sonuna doğru, feodal dönemden başlayarak samuray güçlü bir siyasi güç haline geldi. Anlaşıldığı üzere antik çağ savaşları Japonya’da da olanca şiddetiyle sürmüştür.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen adınızı buraya girin